Lượt triệu hồi:

Tên nhân vật:

Xem lịch sử triệu hồi

BXH lượt triệu hồi

STTTên nhân vậtLượt triệu hồi

BXH tốc độ triệu hồi

STTTên nhân vậtThời gian hoàn thành
Game SG140