Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile

Nhận pháo
Số pháo trong xe
Lưu ý: Khi Khai Hỏa Sẽ Tiêu Hao Toàn Bộ Số Pháo Trong Xe cho 1 lần Khai Hỏa
Khai hỏa

Số pháo trong xe

Xe Tank Thiết Giáp
Độ bền còn lại
Xe Tank Chiến Xa
Độ bền còn lại
Xe Tank Phóng Lựu
Độ bền còn lại
Xe Tank Thiện Chiến
Độ bền còn lại
Xe Tank Bọc Thép
Độ bền còn lại
Chiến Binh Mùa Đông
Độ bền còn lại

Xe Tank Thiết Giáp
Đổi quà
Xe Tank Chiến Xa
Đổi quà
Xe Tank Phóng Lựu
Đổi quà
Xe Tank Thiện Chiến
Đổi quà
Xe Tank Bọc Thép
Đổi quà
Chiến Binh Mùa Đông
Đổi quà